Αντίρρηση vs Πρόδηλο Σφάλμα vs Αίτησης Εξαγοράς

Πολλοί ενδιαφερόμενοι με προβληματικά (πράσινα) ακίνητα αναρωτιούνται σχετικά με το ποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουν, σχετικά με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες. Ενημερωτικά σημειώματα έχουν δημιουργηθεί για το θέμα από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και την Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπει στα σημειώματα αυτά. Θεωρητικά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα 3 εργαλεία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Αίτηση εξαγοράς: μπορεί να υποβληθεί μόνο αν η έκταση εμφανίζεται ΔΑ ή ΧΑ. Σε καμία άλλη περίπτωση. Αν π.χ. εμφανίζεται ως ΔΔ και σήμερα καλλιεργείται, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί εάν το έτος 2007/2009 ήδη καλλιεργούνταν, και πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί αίτηση πρόδηλου σφάλματος ή αντίρρηση, που αν γίνουν δεκτές, μόνο μετά την κύρωση του Δασ.Χάρτη θα μπορεί να υποβληθεί αίτηση εξαγοράς. Η υποβολή αίτησης εξαγοράς αναστέλλει την κύρωση του Δασ.Χάρτη και υποβάλλεται ατελώς (στη συνέχεια όμως πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ ή σε δόσεις τα σχετικά ποσά που αφορούν στην εξαγορά. Σε περίπτωση που η έκταση δεν δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, απαιτείται και η σύνταξη Τεχνικο-οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας). Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στο οικείο Δασαρχείο

Αίτηση πρόδηλου σφάλματος: μπορεί να υποβληθεί επιτόπου στην οικεία Δ/νση Δασών ή ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ. Η υποβολή γίνεται ατελώς (χωρίς παράβολο) και θα πρέπει να αφορά μία από τις περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων (πχ μη απεικόνιση διοικητικής πράξης, εσφαλμένη αποτύπωση εμφανώς αγροτικής έκτασης ως δασικής, τεχνητές φυτείες κλπ). Ανάλογα με την Υπηρεσία, η απάντηση για την αποδοχή ή μη εκδίδεται εντός 3 εβδομάδων –  1 μήνα. Μόνο η αποδοχή της αίτησης από την Δ/νση Δασών αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η εν λόγω αίτηση μπορεί να γίνει για όλες τις κατηγορίες χαρακτηρισμών. Η απάντηση περί αποδοχής ή μη εκδίδεται από την οικεία Δ/νση Δασών και επικυρώνεται από την ΕΠΕΑ. Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να αφορά σε πρόδηλο σφάλμα ολων των επιμέρους τμημάτων που δηλώνονται στην αίτηση και όχι για ορισμένα μόνο από αυτά (στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε επιμέρους τμήμα).

Αντίρρηση: υποβάλλεται με το προβλεπόμενο παράβολο μόνο ηλεκτρονικά και ατελώς (για τις προβλεπόμενες μόνο περιπτώσεις) μόνο στο οικείο ΣΥΑΔΧ. Με άλλα λόγια, η ηλεκτρονική υποβολή προϋποθέτει την πληρωμή του παραβόλου, ενώ η υποβολή ατελώς στο οικείο ΣΥΑΔΧ προϋποθέτει ότι αυτή μπορεί να γίνει δεκτή ως περίπτωση ατελούς αντίρρησης (πχ αντιρρήσεις Δήμων). Η απόφαση εκδίδεται από την ΕΠΕΑ, ενώ η Δ/νση Δασών υποβάλλει σχετική εισήγηση. Η εξέταση από την ΕΠΕΑ εκτιμάται μετά την παρόδο 6 μηνών τουλάχιστον από την λήξη της προθεσμίας αντιρρήσεων, ειδοποιείται δε ο ενδιαφερόμενος και ο εκπρόσωπός του τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Κατά την εξέταση από την ΕΠΕΑ μπορούν να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία (πχ Έκθεση Φωτοερμηνείας, διάφορα πιστοποιητικά), τα οποία όμως δεν θα ληφθούν υπόψιν στην εισήγηση της Δ/νσης Δασών. Αφορά όλες τις περιπτώσεις χαρακτηρισμών και αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η αντίρρηση μπορεί να γίνει πλήρως ή εν μέρει δεκτή, δηλ. για όλα για επιμέρους τμήματα της έκτασης, ή για ορισμένα από αυτά ή και για τμήματα των τμημάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της αντίρρησης ως πρόδηλου με απόφαση της ΕΠΕΑ, για την επιστροφή του παραβόλου.

Η συνιστώμενη σειρά αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων είναι: πρόδηλο – αντίρρηση (αν αυτό απορριφθεί) – εξαγορά (μόνο για ΔΑ/ΧΑ).

Αφήστε μια απάντηση