Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η ΣΥΣΤΑΔΑ είναι εταιρεία δασικών και περιβαλλοντικών μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αντιρρήσεων. Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους και καταξιωμένους δασολόγους, με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ενώ συνεργάζεται με ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών.

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου αντιρρήσεων, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα), όσο και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (π.χ. Δήμοι). Επίσης, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη αντιρρήσεων κατά της παράλειψης συμπερίληψης δασικών εκτάσεων εκ μέρους Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και συναφών νομικών οντοτήτων, με καταστατικό σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και φιλο-δασικές δράσεις.

  • Εντοπισμός ακινήτου και χαρακτήρα αυτού στον Δασικό Χάρτη, για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας υποβολής αντιρρήσεων: η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν ή με πολύ μικρό κόστος, ανάλογα με τον απαιτούμενο όγκο εργασιών. Απαιτείται η προσκόμιση ή αποστολή (π.χ. με e-mail) στοιχείων σχετικά με τα όρια του ακινήτου, έστω και προσεγγιστικών. Σε περίπτωση επιτόπιας έρευνας και εντοπισμού του ακινήτου, γίνεται χρέωση ανάλογα με την απαιτούμενη απασχόληση του προσωπικού μας
  • Προκαταρκτική εκτίμηση των πιθανοτήτων επιτυχούς έκβασης των αντιρρήσεων, με σκοπό την παρουσίαση στους ενδιαφερόμενους της βέλτιστης και οικονομικότερης λύσης. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν ή με πολύ μικρό κόστος και περιλαμβάνει τον υπολογισμό του συνολικού ύψους των απαιτούμενων παραβόλων
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500.
  • Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Υποβολή της αντίρρησης, εκπροσώπηση ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) και πλήρης παρακολούθηση της υπόθεσης, ακόμα και μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης
  • Συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, καθώς επίσης και με άλλες ειδικότητες (μηχανικούς, γεωπόνους), ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την κρισιμότητα της υπόθεσης
  • Σύνταξη Έκθεσης Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνης σχετικά με τον διαχρονικό δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου . Αξιοποίηση αρχείων αεροφωτογραφιών και άλλου υλικού που διατίθεται στο αρχείο μας, από διάφορες υποθέσεις. Λεπτομερής και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιτόπια έρευνα
  • Εξειδικευμένες λύσεις και εναλλακτικές ακόμη και για τελεσίδικα χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις. Διερεύνηση της δυνατότητας διεκδίκησης αποζημιώσεων

Από 1/6/2017 τέθηκε σε ισχύ από την εταιρεία μας ο Τιμοκατάλογος ελάχιστων αμοιβών εργασιών υποβολής αντιρρήσεων

Διαβάστε, επίσης, το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ της εταιρείας μας (σε pdf) (για την ανάρτηση Ν. Κοζάνης)