Κόστος υποβολής αντίρρησης (upd)

Η αντίρρηση υποβάλλεται για κάθε πολύγωνο έκτασης ή γεωτεμάχιο, που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Υποβάλλεται μία (1) αντίρρηση για κάθε γεωτεμάχιο / πολύγωνο, εκτός εάν:

 • τμήμα της έκτασης περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που η αντίρρηση υποβάλλεται ατελώς (στις περιπτώσεις αυτές η αντίρρηση υποβάλλεται μόνο στο ΣΥΑΔΧ)
 • τμήμα της έκτασης εμπίπτει σε διαφορετικό προκαποδιστριακό ΟΤΑ (Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα)

Σε κάθε υποβαλλόμενο γεωτεμάχιο / πολύγωνο υπολογίζονται αυτόματα (από την ηλεκτρονική εφαρμογή) τα επιμέρους τμήματα, ανάλογα με τον χαρακτήρα της έκτασης στον Δασικό Χάρτη, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος για την υποβολή αντίρρησης. Το εμβαδόν της αντίρρησης (δηλ. της αμφισβήτησης του χαρακτήρα) είναι ίσο με το συνολικό εμβαδόν των επιμέρους τμημάτων που επιλέγει.

Το κόστος υποβολής αντίρρησης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:

 • Εάν απαιτείται η πληρωμή παραβόλου, ή εάν η αντίρρηση εμπίπτει στις εξαιρούμενες περιπτώσεις
 • Από τον αριθμό των διαφορετικών αντιρρήσεων που πρέπει να υποβληθούν (πχ για διαφορετικές ιδιοκτησίες / γεωτεμάχια)
 • Από το συνολικό εμβαδόν των επιμέρους τμημάτων κάθε αντίρρησης, των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας
 • Εάν χρειάζεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος θα προσφύγει στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και η αμοιβή που αυτός θα χρεώσει, ή εάν θα υποβάλλει την αντίρρηση ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. Πατήστε εδώ για τον Τιμοκατάλογο ελάχιστων αμοιβών που ισχύει από 1/6/2017 για την εταιρεία μας

Οι εξαιρέσεις από την πληρωμή παραβόλου περιλαμβάνουν περιπτώσεις που απαριθμούνται ρητά στις αποφάσεις ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και είναι:

 • οι περιπτώσεις κληροτεμαχίων (εποικιστικών εκτάσεων), ιδίως αν φέρουν τον χαρακτηρισμό “ΔΑ”. Απαιτείται προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης από την αρμόδια Υπήρεσία της Περιφέρειας (Δ/νση Αγροτικής Οικονίας – Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού)
 • εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού, που δεν απεικονίζεται στον Δασικό Χάρτη
 • εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις χαρακτηρισμού (υπενθυμίζεται ότι γι’ αυτές τις περιπτώσεις έχει ήδη καταβληθεί παράβολο)
 • εκτάσεις εντός σχεδίου πολέως ή εντός των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων. Απαιτείται προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο (Πολεοδομία)

Το ύψος του παραβόλου εξαρτάται από την συνολική αμφισβητούμενη έκταση κάθε αντίρρησης και ξεκινάει από 5 ευρώ / 100 τ.μ.** κλιμακούμενο ως εξής*:

 • Μέχρι 1.000 τ.μ. (1 στρ.): 20 ευρώ (η πιο συνηθισμένη περίπτωση)
 • Μέχρι 5.000 τ.μ. (5 στρ): 45 ευρώ
 • Μέχρι 10.000 τ.μ. (10 στρ.): 90 ευρώ
 • Μέχρι 20.000 τ.μ. (20 στρ.): 175 ευρώ
 • Μέχρι 100.000 τ.μ. (100 στρ.): 350 ευρώ
 • Μέχρι 300.000 τ.μ. (300 στρ.): 700 ευρώ
 • > 300.000 τ.μ.: 1.650 ευρώ

Για την αποφυγή οριακών περιπτώσεων όπου το εμβαδόν της αντίρρησης ξεπερνά για λίγα τετραγωνικά τις παραπάνω κλίμακες (στις οποίες κατά κανόνα το παράβολο διπλασιάζεται), συνίσταται η επιλογή των πολυγώνων που θα υποβληθεί αντίρρηση, με τη βοήθεια έμπειρου Τεχνικού Συμβούλου. Σημειώνεται ότι ευθυγραμμίσεις εκτάσεων μέχρι 100 τ.μ. δύναται να πραγματοποιηθούν μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη, με τα όρια των ΚΑΕΚ

Για τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις υποβολής αντιρρήσεων για τμήματα πολυγώνων μέχρι 5 στρ, σε συνδυασμό με την προσφυγή στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, το συνολικό κόστος υποβολής αντίρρησης εκτιμάται από 400 – 800 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.

Υψηλότερες αμοιβές μπορεί να χρεώνονται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα ή την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης, καθώς επίσης και ανάλογα με τον φόρτο εργασίας ή το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Τεχνικού Συμβούλου.

Απεναντίας, χαμηλότερες αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων της τάξης των 50-300 ευρώ χρεώνονται συνήθως για απλές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, τη δημιουργία σκαριφήματος ή απλοποιημένου τοπογραφικού και την υποβολή της αντίρρησης, συνοδευόμενης από σύντομη Τεχνική Έκθεση το πολύ 1 σελίδας

Τέλος, με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση [Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366)] δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ατελώς, η εφ’ όσον έχει υποβληθεί αντίρρηση, η επιστροφή του παραβόλου, εάν χαρακτηρισθεί η περίπτωση ως πρόδηλο σφάλμα από την ΕΠΕΑ

Για την αποφυγή υψηλών χρεώσεων συνίσταται στους ενδιαφερομένους η έγκαιρη επικοινωνία ή αναζήτηση Τεχνικού Συμβούλου

*  ΥΑ 151585/323/3-2-2017 (ΦΕΚ 347Β)

** ν. 2308/1995. Αρθρο 2Β

3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των Κτηματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών δημιουργούνται μικροπολύγωνα μικρότερα των 100 τ.μ., μπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραμμές τού δασικού χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογράφησης.