Νέος τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών

Αναρτήθηκε σήμερα 16/3/2021 νέος ενημερωμένος τιμοκατάλογος παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, καθώς επίσης και συναφών επιμέρους υπηρεσιών (προκαταρκτική εκτίμηση υποθέσεων, ολοκληρωμένη υποστήριξη / παρακολούθηση, παράσταση σε ΕΠΕΑ κλπ)

Δασική ανάρτηση σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα!

Οι Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της χώρας έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ για πρώτη φόρα στα δασικά χρονικά, με σημαντικές εκτάσεις της χώρας ανοικτές για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Επισημαίνεται ότι επί των Δασικών Χαρτών που είχαν ήδη αναρτηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης ή πρόδηλου σφάλματος μόνο στις μη διαγραμμισμένες περιοχές (κατά κανόνα, μόνο σε εποικιστικές περιοχές). Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και πρόδηλων μέσω της ειδικής εφαρμογής του Κτηματολογίου, για το σύνολο σχεδόν των περιοχών (εξαιρουμένων ορισμένων ΟΤΑ στην Περιφέρεια Αττικής) είναι η 15/7/2022. Η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει τα λεγόμενα εξωσυστημικά πρόδηλα (κυρίως για ενσωμάτωση διοικητικών πράξεων).

Καθώς η χώρα μας έχει δεσμευτεί προς την ΕΕ (στους θεσμούς) για τη μερική κύρωση του 90% της έκτασης της χώρας έως τον Σεπτέμβριο 2022 εκτιμάται ότι ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ενδεχομένως όμως θα υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς αναμόρφωσης / διόρθωσης των Δασικών Χαρτών με τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να ελέγξει το γρηγορότερο δυνατόν τον χαρακτήρα (δασικό ή μη) των ακινήτων του, και σε περίπτωση που εμφανίζονται αυτά ή τμήματα αυτών με δασικό χαρακτήρα (πράσινο χρώμα) να απευθυνθεί στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ή σε Τεχνικό Σύμβουλο

Αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί κατά τις προηγούμενες αναρτήσεις (και δεν έχουν εξετασθεί από τις ΕΠΕΑ) παραμένουν ενεργές και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που οι αναμορφωμένοι Δασικοί Χάρτες εμφανίζουν εκτάσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν αντιρρήσεις ως μη δασικές, τα σχετικά αιτήματα δεν θα εξετάζονται.

Σύμφωνα και με πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση μόνο της διαδικασίας των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων, καθώς αυτά, σε περίπτωση απόρριψης, προωθούνται στις αρμόδιες ΕΠΕΑ και εξετάζονται ως αντιρρήσεις, εφόσον πληρωθεί εμπρόθεσμα το σχετικό παράβολο. Η διαδικασία αυτή συνίσταται ιδίως για τη χρονική μετάθεση της πληρωμής του παραβόλου μετά  τη λήξη της προθεσμίας, για διευκόλυνση των πολιτών στη σημερινή οικονομική συγκυρία (ενεργειακή κρίση).

Τελευταία ενημέρωση: 6/6/2022

Αντίρρηση vs Πρόδηλο Σφάλμα vs Αίτησης Εξαγοράς

Πολλοί ενδιαφερόμενοι με προβληματικά (πράσινα) ακίνητα αναρωτιούνται σχετικά με το ποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουν, σχετικά με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες. Ενημερωτικά σημειώματα έχουν δημιουργηθεί για το θέμα από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και την Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπει στα σημειώματα αυτά. Θεωρητικά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα 3 εργαλεία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Αίτηση εξαγοράς: μπορεί να υποβληθεί μόνο αν η έκταση εμφανίζεται ΔΑ ή ΧΑ. Σε καμία άλλη περίπτωση. Αν π.χ. εμφανίζεται ως ΔΔ και σήμερα καλλιεργείται, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί εάν το έτος 2007/2009 ήδη καλλιεργούνταν, και πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί αίτηση πρόδηλου σφάλματος ή αντίρρηση, που αν γίνουν δεκτές, μόνο μετά την κύρωση του Δασ.Χάρτη θα μπορεί να υποβληθεί αίτηση εξαγοράς. Η υποβολή αίτησης εξαγοράς αναστέλλει την κύρωση του Δασ.Χάρτη και υποβάλλεται ατελώς (στη συνέχεια όμως πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ ή σε δόσεις τα σχετικά ποσά που αφορούν στην εξαγορά. Σε περίπτωση που η έκταση δεν δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, απαιτείται και η σύνταξη Τεχνικο-οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας). Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στο οικείο Δασαρχείο

Αίτηση πρόδηλου σφάλματος: μπορεί να υποβληθεί επιτόπου στην οικεία Δ/νση Δασών ή ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ. Η υποβολή γίνεται ατελώς (χωρίς παράβολο) και θα πρέπει να αφορά μία από τις περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων (πχ μη απεικόνιση διοικητικής πράξης, εσφαλμένη αποτύπωση εμφανώς αγροτικής έκτασης ως δασικής, τεχνητές φυτείες κλπ). Ανάλογα με την Υπηρεσία, η απάντηση για την αποδοχή ή μη εκδίδεται εντός 3 εβδομάδων –  1 μήνα. Μόνο η αποδοχή της αίτησης από την Δ/νση Δασών αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η εν λόγω αίτηση μπορεί να γίνει για όλες τις κατηγορίες χαρακτηρισμών. Η απάντηση περί αποδοχής ή μη εκδίδεται από την οικεία Δ/νση Δασών και επικυρώνεται από την ΕΠΕΑ. Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να αφορά σε πρόδηλο σφάλμα ολων των επιμέρους τμημάτων που δηλώνονται στην αίτηση και όχι για ορισμένα μόνο από αυτά (στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε επιμέρους τμήμα).

Αντίρρηση: υποβάλλεται με το προβλεπόμενο παράβολο μόνο ηλεκτρονικά και ατελώς (για τις προβλεπόμενες μόνο περιπτώσεις) μόνο στο οικείο ΣΥΑΔΧ. Με άλλα λόγια, η ηλεκτρονική υποβολή προϋποθέτει την πληρωμή του παραβόλου, ενώ η υποβολή ατελώς στο οικείο ΣΥΑΔΧ προϋποθέτει ότι αυτή μπορεί να γίνει δεκτή ως περίπτωση ατελούς αντίρρησης (πχ αντιρρήσεις Δήμων). Η απόφαση εκδίδεται από την ΕΠΕΑ, ενώ η Δ/νση Δασών υποβάλλει σχετική εισήγηση. Η εξέταση από την ΕΠΕΑ εκτιμάται μετά την παρόδο 6 μηνών τουλάχιστον από την λήξη της προθεσμίας αντιρρήσεων, ειδοποιείται δε ο ενδιαφερόμενος και ο εκπρόσωπός του τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Κατά την εξέταση από την ΕΠΕΑ μπορούν να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία (πχ Έκθεση Φωτοερμηνείας, διάφορα πιστοποιητικά), τα οποία όμως δεν θα ληφθούν υπόψιν στην εισήγηση της Δ/νσης Δασών. Αφορά όλες τις περιπτώσεις χαρακτηρισμών και αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η αντίρρηση μπορεί να γίνει πλήρως ή εν μέρει δεκτή, δηλ. για όλα για επιμέρους τμήματα της έκτασης, ή για ορισμένα από αυτά ή και για τμήματα των τμημάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της αντίρρησης ως πρόδηλου με απόφαση της ΕΠΕΑ, για την επιστροφή του παραβόλου.

Η συνιστώμενη σειρά αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων είναι: πρόδηλο – αντίρρηση (αν αυτό απορριφθεί) – εξαγορά (μόνο για ΔΑ/ΧΑ).

Νέα παράταση για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες

Μέχρι τις 31/7/2018 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων για όλες τις περιοχές όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ανάρτηση Δασικών Χαρτών (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες, Χανιά, Καβάλα, Ανατ.Αττική κλπ). Η παράταση θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις», που αναμένεται να ψηφισθεί σύντομα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της Ελληνικό Κτηματολόγιο παραμένει κανονικά ανοικτή για την υποβολή αντιρρήσεων και πρόδηλων σφαλμάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα οικεία ΣΥΑΔΧ ή με κατάλληλο Τεχνικό Σύμβουλο για την διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής πρόδηλου σφάλματος, σε πρώτη φάση, ή/και αντίρρησης στη συνέχεια. Η υποβολή αίτησης πρόδηλου σφάλματος συνίσταται να γίνει το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση από την Δ/νση Δασών πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης πρόδηλου σφάλματος, η έκταση εξαιρείται της μερικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη (πρακτικά δεν απαιτείται και η υποβολή αντίρρησης). Μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη είναι δυνατή η προσφυγή μόνο στο ΣτΕ, εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά την ημερ/νία κυκλοφορίας του οικείου ΦΕΚ. Μετά την πάροδο και της προθεσμίας αυτής, για την υποβολή αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ θα πρέπει να αποδειχθεί η μη ενημέρωση του ενδιαφερομένου για την ανάρτηση/κύρωση (μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομολογία σε τέτοια περίπτωση).

Δασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, ΟΣΔΕ και Ε9…

Καθώς πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για το 2ο πακέτο ανάρτησης Δασικών Χαρτών (σε Πέλλα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Ημαθία και αλλού), ας υπενθυμίσουμε ποιες έννομες συνέπειες προκύπτουν από την μη υποβολή αντίρρησης (σε περιπτώση που αυτή τεκμηριώνεται):

 1. Εάν η Κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, η δήλωση δικαιωμάτων για δασικού χαρακτήρα περιοχές είναι πολύ πιθανόν να απορριφθεί (θα προκριθεί ως δικαιούχος το Ελληνικό Δημόσιο/ οικεία Δ/νση Δασών). Ομοίως, εάν έχει γίνει η 1η ανάρτηση και “τρέχει” προθεσμία υποβολής ένστασης, αυτή θα έχει μικρές πιθανότητες να γίνει δεκτή
 2. Δικαιοπραξίες (πχ μεταβιβάσεις ακινήτων ) απαιτούν πια Τοπογραφικό Διάγραμμα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού σχετικά με τον δασικό ή μη χαρακτήρα του ακινήτου, σύμφωνα με τους αναρτημένους ή κυρωμένους Δασικούς Χάρτες
 3. Δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ δεν θα γίνονται δεκτές, εάν αφορούν σε δασικές εκτάσεις (η υποβολή αίτησης εξαγοράς αφορά μόνο σε εκτάσεις με χαρακτήρα ΔΑ/ΧΑ, και καμία άλλη περίπτωση)
 4. Τέλος, όσον αφορά στις δηλώσεις Ε9 (από όπου προκύπτει και ο διαβόητος ΕΝΦΙΑ), αν και δεν έχει υπάρξει σχετική εγκύκλιος μέχρι στιγμής, συνάγεται εύκολα ότι όπου έχει γίνει μερική κύρωση Δασικού Χάρτη και το δηλούμενο ακίνητο στο Ε9 εμφανίζεται πλήρως ή εν μέρει ως δασικού χαρακτήρα έκταση (με πράσινο χρώμα), τότε θα πρέπει να γίνει σχετική διόρθωση στο Ε9 και η δηλούμενη έκταση να καταχωρισθεί ορθά στην στήλη “Δασικές εκτάσεις”.

Συνεχίζονται οι αναρτήσεις Δασικών Χαρτών…

Μετά την Πέλλα, την μισή Καβάλα, την Ηγουμενίτσα και την Ξάνθη (ορισμένοι ΟΤΑ), τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω αναρτήσεις Δασικών Χαρτών (εντός παρενθέσεως η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους κατοίκους εσωτερικού):

 • Κυκλάδες (ΟΤΑ Ακρωτηρίου, Μεγαλοχωρίου, Εμπορειού, Πύργου Καλλίστης και Επισκοπής Γωνιας για χορτολιβαδικές εκτάσεις μόνο) (15/3/18 )
 • Αρκαδίας – ΟΤΑ Άστρους, Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους (14/3/18)
 • Λέσβος – ΟΤΑ Αγίας Μαρίνας, Αλυφαντών, Λουτρών, Μόριας, Μυτιλήνης, Παναγιούδας, Ταξιαρχών (22/3/18)
 • Φλώρινα – ΟΤΑ Φιλώτα και Βαλτονέρων (19/3/18)
 • Κιλκίς – σύνολο Νομού (29/3/2018)
 • Θάσος (29/3/2018)
 • Σέρρες – σύνολο Νομού (5/4/2018)
 • Χανιά, ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου (3/4/2018)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας του γραφείου μας αναλαμβάνουμε μέχρι τις παραπάνω προθεσμίες μόνο την διερεύνηση των δυνατότητων επιτυχούς έκβασης κάθε υπόθεσης και των εναλλακτικών (αντίρρηση, πρόδηλο σφάλμα, εξαγορά), καθώς και την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών. Οι Εκθέσεις Φωτοερμηνείας θα παραδίδονται μετά από τουλάχιστον 3 – 4 μήνες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.

Ξεκίνησε η υποβολή αντιρρήσεων σε Πέλλα, Καβάλα!

Ξεκίνησε σήμερα 13/11/2017 η υποβολή αντιρρήσεων και αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε. για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες Πέλλας και μεγάλης έκτασης στο Ν.Καβάλας.

Επίσης, από την προηγούμενη Παρασκευή ξεκίνησε η ανάρτηση του ΟΤΑ Ηγουμενίτσας και ορισμένων ΟΤΑ στο Ν. Ξάνθης (προθεσμία: 9/3/2018 για τις περιοχές της Ξάνθης και 7/3 για Ηγουμενίτσα), όπου, βέβαια, παρατηρούνται ορισμένα… αλλόκοτα της ανάρτησης, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα (για το θέμα θα επανέλθουμε).

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την ερχόμενη Παρασκευή 17/11 με Αρκαδία και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις της Σαντορίνης, που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και δεν περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση του Υπουργείου.

 

Ξεκίνησε το 2ο κύμα αναρτήσεων Δασικών Χαρτών!

Στον “αέρα” είναι από προχθές Δευτέρα 30/10/2017 οι Δασικοί Χάρτες του συνόλου του Ν.Πέλλας (82 ΟΤΑ) και Δήμων Καβάλας και Παγγαίου (31 ΟΤΑ) Ν. Καβάλας. Η έναρξη της υποβολής αντιρρήσεων και για τα 2 “πακέτα” ξεκινάει στις 13/11/2017 και λήγει στις 26/2/2018 για τους κατοίκους εσωτερικού (για τους κατοίκους εξωτερικού στις 19/3/2018).

Οι νέοι Δασικοί Χάρτες έχουν προσαρμοστεί στις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές (από μία σύντομη ματιά), όσον αφορά το φλέγον ζήτημα των αναδασωτέων εκτάσεων, για τις οποίες πλέον ως κύριος χαρακτήρας εμφανίζεται αυτός που προκύπτει από την φωτοερμηνεία ιστορικού και πρόσφατου υποβάθρου, ενώ η ένδειξη “ΑΝ” εμφανίζεται ως δευτερεύων χαρακτηρισμός (δηλ. ως “επιπλέον πληροφορία”).

Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι που διαπιστώνουν περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων να υποβάλουν το γρηγορότερο δυνατό αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είτε στην οικεία Δ/νση Δασών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ, η οποία όμως θα ενεργοποιηθεί στις 13/11/2017. Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 13/11/2017, αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, που υποβάλλονται μόνο στις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών και που θα γίνουν αποδεκτές, θα ενσωματωθούν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, ώστε να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία της ανάρτησης / υποβολής αντιρρήσεων. Επίσης, με την έναρξη της ανάρτησης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα εξαγοράς, αφού στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη είναι γνωστές οι εκτάσεις αυτές (ΔΑ, ΧΑ). Δεν συνίσταται η ταυτόχρονη υποβολή αντίρρησης και αιτήματος εξαγοράς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναρτήσεων, στις 10/11/2017 ακολουθεί η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη ΟΤΑ Ηγουμενίτσας (Ν. Θεσπρωτίας) και οι ΟΤΑ Άβατου, Εράσμιου, Εύλαλου και Μαγγάνων Ν. Ξάνθης.

Επειδή κατά την προηγηθείσα 1η φάση των αναρτήσεων (που έληξε στις 25/9/2017 μετά από πολλαπλές παρατάσεις) επιλύθηκαν τα περισσότερα προβλήματα που ανέκυψαν (κατά την άποψη του Υπουργείου) και επιπλέον δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία, στην τρέχουσα 2η φάση αναρτήσεων δεν αναμένονται ανάλογες πολλαπλές παρατάσεις και πιθανότατα η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων θα είναι αυτή των 105 ημερών. Για τον λόγο αυτό συνίσταται η έγκαιρη κινητοποίηση των ενδιαφερομένων.

Με Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες και Καβάλα ξεκινά η νέα ανάρτηση στις 30 Οκτωβρίου! (upd)

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι από τη Δευτέρα 30/10/2017 και σταδιακά μέχρι τον Δεκέμβριο θα γίνει η ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε 22 περιοχές (Δ/νσεις Δασών) της χώρας (περίπου 17% της έκτασης), ως εξής:

1. Ανατολικής Αττικής
2. Αρκαδίας
3. Δυτικής Αττικής
4. Ζακύνθου
5. Ημαθίας (σύνολο Π.Ε.)
6. Θεσσαλονίκης
7. Θεσπρωτίας
8. Καβάλας
9. Καρδίτσας (σύνολο Π.Ε.)
10. Κιλκίς
11. Κυκλάδων
12. Λάρισας
13. Λέσβου
14. Μαγνησίας
15. Ξάνθης
16. Πειραιά
17. Πέλλας
18. Σερρών (σύνολο Π.Ε.)
19. Τρικάλων (σύνολο Π.Ε.)
20. Φλώρινας
21. Χανίων
22. Χίου

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται Δασικοί Χάρτες ολόκληρων Περιφερειακων Ενοτήτων της προηγούμενης ανάρτησης που δεν είχαν αναρτηθεί για διάφορους λόγους (θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος τις επόμενες ημέρες με τους ΟΤΑ που θα γίνει η ανάρτηση, στους οποίους πιθανότατα περιλαμβάνονται περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το Πανόραμα Θεσ/νίκης, η Σκιάθος, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμοι της Ανατολ. Αττικής, η Θάσος κλπ).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις 30/10 θα ξεκινήσει η ανάρτηση στην Περιφ.Ενότητα Πέλλας (πλην ΟΤΑ Έδεσσας που περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο πακέτο αναρτήσεων), στην Π.Ε. Ημαθίας, Σερρών, Κιλκίς (πλην ΟΤΑ Πολύκαστρου και Πευκοδάσους) και το ήμισυ της έκτασης της Π.Ε. Καβάλας. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς/χρήσης είναι 105 ημέρες από την έναρξη της υποβολής αντιρρήσεων (συνήθως δίνεται μία εβδομάδα – 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης).

Υπενθυμίζεται ότι λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των Τεχνικών Συμβούλων (δασολόγων) οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν άμεσα τον χαρακτήρα των ακινήτων τους στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος να υποβάλουν αμελλητί την σχετική αίτηση, ώστε μέχρι την λήξη της προθεσμίας να γνωρίζουν εάν αυτή θα γίνει δεκτή ή εάν θα πρέπει να υποβάλουν και αντίρρηση.

Δασικοί Χάρτες: The day after tomorrow

Ακολουθώντας κι εμείς το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, που δημοσιεύθηκε στο dasarxeio με τον ευρηματικό τίτλο “Δασικοί Χάρτες: η επόμενη ημέρα“, και αφού παρατηρήσουμε ότι δόθηκαν τελικά και τα απολογιστικά στοιχεία της μεγαλύτερης ανάρτησης Δασικών Χαρτών όλων των εποχών (110.411 αντιρρήσεις εκ των οποίων 17.111 ατελώς και εκκρεμούσε η πληρωμή των 15.365, καθώς επίσης και 15.387 πρόδηλα πλέον αυτών που θα καταχωρίσει η Δασική Υπηρεσία), θα πρέπει να επισημάνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μέχρι και τις 25/10/2017 μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πρόδηλο σφάλμα και μόνο στις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, αφού το σύστημα της ΕΚΧΑ έχει κλείσει για το κοινό. Βέβαια, θα πρέπει να πρόκειται για… κλασική περίπτωση βλάβης (πρόδηλου λάθους) και όχι για διαφωνία με την φωτοερμηνεία, γιατί διαφορετικά θα απορριφθεί μετά πολλών επαίνων.

Θα πρέπει, ενδεχομένως, στο Υπουργείο να σκεφθούν το ενδεχόμενο μίας (ακόμα) νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την αυτόματη μετατροπή της αίτησης για πρόδηλο σφάλμα, που απορρίπτεται, σε αντίρρηση με την πληρωμή του ειδικού τέλους αντιρρήσεων εντός κάποιας (μικρής) προθεσμίας, με ή χωρίς προσαύξηση. Για τον λόγο αυτό, όσοι έμειναν εκτός νυμφώνος και τους πνίγει το δίκιο, ας επισκεφθούν την οικεία Δασική Αρχή για να υποβάλουν το αίτημά τους – δεν χάνουν τίποτε! Υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα γίνει εκ νέου ανάρτηση του Δασικού Χάρτη με ενσωματωμένες τις διορθώσεις των πρόδηλων σφαλμάτων, η οποία θα ισχύει μόνο για τις εκτάσεις που αφορούν αυτά.

Εξάλλου, καθώς διανύουμε το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των αποφάσεων μερικής κύρωσης των αναρτημένων Δασικών Χαρτών (δηλαδή για τα τμήματα των περιοχών που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις) θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη από τις 26/9/2017 ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εμφανίζονται ως μη δασικές (ΑΑ) θεωρείται οριστικός, με βεβαίωση του Δ/ντή Δασών ότι στην εν λόγω έκταση δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις. Επειδή η εμπειρία από τους παλαιότερους Δασικούς Χάρτες έδειξε ότι η μερική κύρωση καθυστέρησε σημαντικά, καθώς επίσης και επειδή κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον με τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί ενώπιον του ΣτΕ (ή με αυτές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων μερικής ή ολικής κύρωσης, που ενδεχομένως θα γίνουν και επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα από οικολογικές οργανώσεις κλπ), συνίσταται η άμεση εξασφάλιση τέτοιου είδους βεβαιώσεων, ιδίως εάν εκκρεμούν μεταβιβάσεις ακινήτων, ή εάν οι εκτάσεις έχουν αρχίσει να δασώνονται (στο μεσοδιάστημα 2007-σήμερα).

Για τους ενδιαφερόμενους, τέλος, των περιοχών του επόμενου πακέτου αναρτήσεων (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Τρίκαλα, Καρδίτσα κλπ) συνίσταται η έγκαιρη κινητοποίηση (με βάση και την εμπειρία που ήδη αποκομίσθηκε) δεδομένου ότι τα περισσότερα γραφεία των Τεχνικών Συμβούλων (δασολόγων) είναι ήδη βεβαρυμένα με μεγάλο όγκο υποθέσεων και άλλων υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι 105 ημέρες + 10 ημέρες περίπου από την ημέρα της ανάρτησης μέχρι την έναρξη της προθεσμίας. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον διαπιστώσουν περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων να υποβάλουν αμελλητί σχετικό αίτημα, ώστε αυτό να εξετασθεί πριν την λήξη της προθεσμίας, και άρα να γνωρίζουν έγκαιρα εάν πρέπει να υποβάλουν αντίρρηση ή όχι.

Και μία σημείωση για την επόμενη μέρα: θα πρέπει να υπάρξει μία εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο Περιουσιολόγιο για τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα (και κατά τεκμήριο δημόσιες) στους υπό μερική κύρωση ή ήδη κυρωμένους Δασικούς Χάρτες.