Τι είναι τα πολύγωνα “ΑΧ”; Χρειάζεται να υποβάλουμε αντίρρηση;

Υπάρχει μία ειδική κατηγορία (χορτολιβαδικών) εκτάσεων στον Δασικό Χάρτη, σχετικά σπάνια, υπό τον κωδικό “ΑΧ”, ήτοι: άλλης μορφής έκταση στα ιστορικά υπόβαθρα (Α/Φ 1945) και χορτολιβαδική έκταση στα πρόσφατα υπόβαθρα (Α/Φ 2007-2009) ή στις αυτοψίες. Για να εξηγούμαστε, όταν λέμε “χορτολιβαδική” έκταση εννοούμε, καταρχάς, δημόσια έκταση (ούτε ιδιωτική, ούτε εποικιστική), η οποία:

  • δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δασική, με βάση το ελάχιστο ποσοστό δασοκάλυψης (~15%)
  • δεν περιβάλλεται από δάση και δασικές εκτάσεις, ή δεν βρίσκεται υπεράνω αυτών
  • δεν είναι πεδινή έκταση, δηλαδή <100 μ υψόμετρο και με μέση κλίση μέχρι 8% (βλ. π.δ. 32/2016)

Οι εν λόγω “δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις” υπάγονται πλέον στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση που επήλθε από την παρ. 4 άρθρου 32 του ν.4280/2014). Θυμίζουμε ότι, προ της τροποποίησης, οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις κατηγοριοποιούνταν στην παρ. 6β και 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/79 (χωρίς διάκριση σε πεδινές και μη), δεν υπάγονταν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χαρτογραφούνταν όμως και διαχειρίζονταν προσωρινά από τη Δασική Υπηρεσία, και προορίζονταν είτε για δασώσεις, είτε με σκοπό την απόδοσή τους στις Γεωργικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.

Με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης Δασικών Χαρτών, ο χαρακτηρισμός “ΑΧ” είναι μία ειδική περίπτωση, που αφορά μόνο σε περιπτώσεις εκτάσεων που στο ιστορικό υπόβαθρο (1945) ήταν καλυμμένες με νερό (π.χ. λίμνες) και σήμερα έχουν αποκαλυφθεί. Με βάση τη δασική νομοθεσία, δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εκτάσεις που στις Α/Φ 1945 (ή στις Α/Φ 1960 αν δεν είναι ευκρινείς) είχαν αγροτική μορφή, και σήμερα εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές (παρ. 6β του άρθρου 3 ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014).

Παρατηρούμε, εν τούτοις, στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, ότι περιλαμβάνονται τέτοιου είδους εκτάσεις (βλ. εικόνα), και ανακύπτει το ερώτημα εάν πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις. Κατά την άποψή μας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο οικείο ΣΥΑΔΧ, για τη διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής αντίρρησης ατελώς.

Τέλος, το ερώτημα: τι απογίνεται, πλέον, με τις πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις, το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών…

Αφήστε μια απάντηση