Δασικοί Χάρτες και Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2017

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι αγρότες που δηλώνουν εκτάσεις, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή πορεία των επιδοτήσεων (οι επισημάνσεις δικές μας):

«Κατόπιν της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων  Ενιαίας  Ενίσχυσης, έως τις 15 /06/2017, ενημερώνουμε τους παραγωγούς στις περιοχές των οποίων έγινε ανάρτηση Δασικών χαρτών να ελέγξουν εάν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν και δηλώνουν στην Αίτηση του έτους 2017 για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων, εμπλέκονται χωρικά στους αναρτημένους Δασικούς χάρτες.

Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συντείνει στην ομαλή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για κάθε δικαιούχο»

Με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι εναλλακτικές για τους ενδιαφερόμενους αγρότες είναι οι παρακάτω:

Εκτάσεις που εμφανίζονται ως ΔΑ ή ΧΑ: Νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης με ή χωρίς εξαγορά της έκτασης (αν η επέμβαση έγινε προ 1975) ή υποβολή αντίρρησης, εφ’ όσον τεκμηριώνεται ο μη δασικός χαρακτήρας το 1945 ή το 1960 (σε ορισμένες περιπτώσεις). Και οι 2 διαδικασίες αναστέλλουν την κύρωση του Δασικού Χάρτη

Ποια διαδικασία συμφέρει: εξαρτάται από το κόστος υποβολής αντίρρησης (παράβολο + αμοιβή Τεχν. Συμβούλου), το εμβαδόν της «προβληματικής» έκτασης, το πότε έγινε η αλλαγή χρήσης, εάν υπάρχει κτίσμα, εάν ενδιαφέρει η κυριότητα της έκτασης κλπ. Κατά κανόνα ξεκινάμε από το εάν πράγματι έχει γίνει εκχέρσωση δασικής έκτασης ή όχι.

Τι γίνεται αν χαθεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων; Εάν πρόκειται για έκταση ΔΑ και δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, μπορεί μόνο να γίνει αίτηση πρόδηλου σφάλματος. Εάν πρόκειται για πράγματι εκχερσωμένη έκταση, η νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης μπορεί να γίνει και μετά τις 12/6/2017, αλλά θα υπάρξει πρόβλημα με τη συνέχιση της καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων, με τον κίνδυνο να ζητηθεί η επιστροφή των επιδοτήσεων και προηγούμενων ετών

Ατελώς οι αντιρρήσεις για τους Δήμους!

Με όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις (3) νέες Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ και ΚΥΑ) κύλησαν οι προηγούμενες μέρες σε ζητήματα που σχετίζονται με το έργο ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Όλες είναι πολύ σημαντικές, όμως θεωρήσαμε ότι η ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για τους Δήμους είναι η σημαντικότερη, αφού οι Δήμοι έχουν διπλό ενδιαφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων:

 • αφενός για να χαρακτηρισθεί μία έκταση ως δάσος / δασική, σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισμένες δημοτικά δάση (για την διεκδίκηση της κυριότητας σε τέτοιου είδους εκτάσεις μέσω του χαρακτήρα)
 • αφετέρου για να χαρακτηρισθούν εκτάσεις από εν γένει δασικές σε χορτολιβαδικές (Χ)ή άλλης μορφής (Α), για ζητήματα που σχετίζονται με την εκμίσθωση εκτάσεων ως βοσκοτόπων, ή για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων για άλλες χρήσεις, που δεν είναι συμβατές με τον δασικό χαρακτήρα

Η ατέλεια των Δήμων προβλέπεται πλέον στην ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) (σημείο 2). Εδώ βέβαια τίθεται ένα ζήτημα έλλειψης ισονομίας και διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των ιδιωτών ή άλλων οργανώσεων, όπως οι ΜΚΟ (που παρεμπιπτόντως έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα αυτό) και των ΟΤΑ.

Στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ατέλεια αντιρρήσεων σε περιοχές εποικισμού ή αναδασμού, εάν ο χαρακτήρας στο 1945 είναι «Δ» ή εάν οποιοσδήποτε χαρακτήρας είναι «Χ».

Εξάλλου, με την Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) καθορίζεται στα 45 ευρώ ανά συνεδρίαση (και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως) η αμοιβή του ιδιώτη δικηγόρου που συμμετέχει στις ΕΠΕΑ. Και αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών και την σοβαρότητα που θα εξετάζονται οι αντιρρήσεις στις εν λόγω Επιτροπές…

Τέλος, στα πλαίσια της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσεων και δημοσίων χορτολιβαδικών εκτάσεων για γεωργική χρήση, έγινε περαιτέρω μείωση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης(ΚΥΑ 156157/2343/27.04.2017 (Β´ 1492)). Τα ποσά συνεχίζουν να συνδέονται με το αντάλλαγμα χρήσης (αξία δάσους) ως ποσοστά αυτού. Τα νέα ποσοστά επί της αξίας δάσους, κατά περίπτωση είναι τα εξής:

Εκχέρσωση προ 1975:

 • Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις: 20% της αξίας δάσους
 • Ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις: 12,5%
 • Δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις: 15%
 • Για την εξαγορά της έκτασης απαιτείται επιπλέον καταβολή και του 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (η εξαγορά δεν είναι υποχρεωτική)

Εκχέρσωση μετά το 1975 (μέχρι 2007):

 • Ως ανωτέρω + 10% της αξίας δάσους, ως δαπάνη αναδάσωσης. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή μελέτης αναδάσωσης για εκτάσεις <4 στρ.
 • Δεν μπορεί να γίνει εξαγορά της έκτασης

Η αξία δάσους κυμαίνεται από 700 – 1.100 ευρώ / στρ, ανάλογα με το ποσοστό δασοκάλυψης, το δασοπονικό είδος, το πέτρωμα, την κλίση εδάφους κλπ. Για την κατά το δυνατόν ακριβή εκτίμηση του ποσού προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν το κόστος των εναλλακτικών διαδικασιών (υποβολή αντίρρησης ή τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης) μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας, που διαθέτει σχετική εφαρμογή υπολογισμού της αξίας δάσους*.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος είναι μόνο η μία παράμετρος για την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας, αφού εκτάσεις που τακτοποιούνται αναγνωρίζονται από τον αιτούντα ως δασικού χαρακτήρα και οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της γεωργικής δεν επιτρέπεται. Για περιπτώσεις όπου στην έκταση υπάρχει και κτίσμα (αυθαίρετο ή μη) κατά κανόνα επιβάλλεται η υποβολή αντίρρησης, αφού η νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης δεν διασφαλίζει το κτίσμα, εκτός αν θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την γεωργική δραστηριότητα (πχ αποθήκη).

*beta online εφαρμογή υπολογισμού εδώ

 

 

Όλες οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων στις 12/6/2017!

Ένα πραγματικό τσουνάμι νομοθετικών ρυθμίσεων (Νόμων, Υπ. Αποφάσεων, Εγκυκλίων) έλαβε χώρα κατά την περίοδο του Πάσχα, σε σχέση με τους Δασικούς Χάρτες. Πιάνοντας τα πράγματα με ανάποδη χρονολογική σειρά, έχουμε τα εξής:

 • Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων: Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκε κοινή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για όλες τις αναρτήσεις που είναι σε εξέλιξη η 12η Ιουνίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους δε κατοίκους εξωτερικού η 3η Ιουλίου. Η νέα αυτή (δεύτερη κατά σειρά) παράταση των προθεσμιών ήρθε κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4467/17. Άγνωστο είναι εάν πρόκειται να υπάρξει και νέα παράταση, και αυτό θα εξαρτηθεί από τη ροή της υποβολής αντιρρήσεων στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ και την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, καθώς επίσης και από την υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στο άρθρο 47.
 • Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε): Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκαν 9 κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων, για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δασική αρχή (Δ/νση Δασών), προκειμένου να γίνει η διόρθωση, σε οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ της θεώρησης και της οριστικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη. Επιπλέον, εάν έχει ήδη υποβληθεί αντίρρηση, τότε η αρμόδια ΕΠΕΑ εφ’ όσον χαρακτηρίσει την αντίρρηση ως περίπτωση πρόδηλου σφάλματος, το παράβολο επιστρέφεται. Οι κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων είναι οι εξής:
 1. τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά
 2. παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο
 3. απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο
 4. παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων
 5. λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών
 6. απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
  σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’)
 7. απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 8. απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 9. ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Επειδή το χρονικό διάστημα για να ενταχθεί μία αίτηση ενδιαφερομένου σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων πιθανότατα θα ξεπεράσει την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να είναι σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένοι να υποβάλουν και αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη, και να ζητούν αυτή να χαρακτηρισθεί ως «πρόδηλο σφάλμα». Εάν κατά τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων γίνει και αλλαγή του θεματικού περιεχομένου του Δασικού Χάρτη (η πλειοψηφία των περιπτώσεων), τότε η ανάρτηση ανακαλείται και επαναλαμβάνεται με ενσωματωμένες τις διορθώσεις (!). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δύναται κάποιος να προσβάλει τον Δασικό Χάρτη μέσω των ρυθμίσεων για τα πρόδηλα σφάλματα, με το σχετικό ρίσκο που συνεπάγεται αυτό (θα πρέπει δηλ. να πρόκειται περί προφανέστατων περιπτώσεων και όχι για περιπτώσεις διαφορετικής εκτίμησης του δασικού χαρακτήρα, όπως πχ για δασωμένα περιβόλια).

 • Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης: με την εν λόγω εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για περιπτώσεις πολυγώνων «ΔΑ» (εκχερσώσεις) που καλύπτονται από νόμιμες πράξεις της διοίκησης (π.χ. παραχωρητήρια, εγκρίσεις επέμβασης κ.λπ), για τις οποίες περιπτώσεις, σε γενικές γραμμές, δεν απαιτείται η υποβολή αντίρρησης
 • Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εκχερσωμένες εκτάσεις που καλλιεργούνται γεωργικά και για δασωμένους αγρούς, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
 1. Το τίμημα εξαγοράς εκτάσεων μειώνεται από 1/3 σε 1/4 της αντικειμενικής αξίας (για εκχερσώσεις προ του 1975, που διατηρούν τη γεωργική καλλιέργεια μέχρι σήμερα)
 2. Δεν απαιτείται η υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για γεωργικές εκτάσεις επί εκχερσωμένων εκτάσεων, που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ
 3. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 47 (νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης) με ή χωρίς εξαγορά, προκειμένου να ανασταλεί για αυτές η διαδικασία κύρωσης του Δασικού Χάρτη, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
 4. Επιτρέπονται κατασκευές σε εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση (πχ μετρητές ΔΕΗ, γεωτρήσεις, υπόστεγα κ.λπ)
 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές για την απόδειξη της κατοχής ακινήτου, κατά την εφαρμογή του άρθρου 47
 6. Στις ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών περιλαμβάνονται και τα κοινόχρηστα ακίνητα με δασική μορφή που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια
 • Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»: Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί εδώ είναι:
 1. Εξαιρούνται από την κύρωση του Δασικού Χάρτη εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, αλλά δεν αποτέλεσαν ούτε αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις
 2. Οι ΕΠΕΑ δύνανται να αποφανθούν και για τον χαρακτήρα εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες (αλλαγή του χαρακτηρισμού στο πεδίο «Επιπλέον πληροφορία»), εφ’ όσον υποβληθεί αντίρρηση. Σε περίπτωση που αποφανθούν περί του μη δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, ενεργοποιείται υποχρεωτικά το άρθρο 44 (άρση / ανάκληση αναδασωτέας)
 3. Προβλέπεται πλέον η αποτύπωση στον Δασικό Χάρτη των ορίων των διανομών και αναδασμών κατ’ εφαρμογήν της αγροτικής νομοθεσίας, με βάση Τεχν.Προδιαγραφές που θα εκδοθούν