Αντίρρηση vs Πρόδηλο Σφάλμα vs Αίτησης Εξαγοράς

Πολλοί ενδιαφερόμενοι με προβληματικά (πράσινα) ακίνητα αναρωτιούνται σχετικά με το ποια εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουν, σχετικά με τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες. Ενημερωτικά σημειώματα έχουν δημιουργηθεί για το θέμα από τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και την Ελληνικό Κτηματολόγιο, ενώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπει στα σημειώματα αυτά. Θεωρητικά, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και τα 3 εργαλεία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή:

Αίτηση εξαγοράς: μπορεί να υποβληθεί μόνο αν η έκταση εμφανίζεται ΔΑ ή ΧΑ. Σε καμία άλλη περίπτωση. Αν π.χ. εμφανίζεται ως ΔΔ και σήμερα καλλιεργείται, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί εάν το έτος 2007/2009 ήδη καλλιεργούνταν, και πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί αίτηση πρόδηλου σφάλματος ή αντίρρηση, που αν γίνουν δεκτές, μόνο μετά την κύρωση του Δασ.Χάρτη θα μπορεί να υποβληθεί αίτηση εξαγοράς. Η υποβολή αίτησης εξαγοράς αναστέλλει την κύρωση του Δασ.Χάρτη και υποβάλλεται ατελώς (στη συνέχεια όμως πρέπει να πληρωθούν εφάπαξ ή σε δόσεις τα σχετικά ποσά που αφορούν στην εξαγορά. Σε περίπτωση που η έκταση δεν δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, απαιτείται και η σύνταξη Τεχνικο-οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας). Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στο οικείο Δασαρχείο

Αίτηση πρόδηλου σφάλματος: μπορεί να υποβληθεί επιτόπου στην οικεία Δ/νση Δασών ή ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ. Η υποβολή γίνεται ατελώς (χωρίς παράβολο) και θα πρέπει να αφορά μία από τις περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων (πχ μη απεικόνιση διοικητικής πράξης, εσφαλμένη αποτύπωση εμφανώς αγροτικής έκτασης ως δασικής, τεχνητές φυτείες κλπ). Ανάλογα με την Υπηρεσία, η απάντηση για την αποδοχή ή μη εκδίδεται εντός 3 εβδομάδων –  1 μήνα. Μόνο η αποδοχή της αίτησης από την Δ/νση Δασών αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η εν λόγω αίτηση μπορεί να γίνει για όλες τις κατηγορίες χαρακτηρισμών. Η απάντηση περί αποδοχής ή μη εκδίδεται από την οικεία Δ/νση Δασών και επικυρώνεται από την ΕΠΕΑ. Η αίτηση για να γίνει αποδεκτή πρέπει να αφορά σε πρόδηλο σφάλμα ολων των επιμέρους τμημάτων που δηλώνονται στην αίτηση και όχι για ορισμένα μόνο από αυτά (στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για κάθε επιμέρους τμήμα).

Αντίρρηση: υποβάλλεται με το προβλεπόμενο παράβολο μόνο ηλεκτρονικά και ατελώς (για τις προβλεπόμενες μόνο περιπτώσεις) μόνο στο οικείο ΣΥΑΔΧ. Με άλλα λόγια, η ηλεκτρονική υποβολή προϋποθέτει την πληρωμή του παραβόλου, ενώ η υποβολή ατελώς στο οικείο ΣΥΑΔΧ προϋποθέτει ότι αυτή μπορεί να γίνει δεκτή ως περίπτωση ατελούς αντίρρησης (πχ αντιρρήσεις Δήμων). Η απόφαση εκδίδεται από την ΕΠΕΑ, ενώ η Δ/νση Δασών υποβάλλει σχετική εισήγηση. Η εξέταση από την ΕΠΕΑ εκτιμάται μετά την παρόδο 6 μηνών τουλάχιστον από την λήξη της προθεσμίας αντιρρήσεων, ειδοποιείται δε ο ενδιαφερόμενος και ο εκπρόσωπός του τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα. Κατά την εξέταση από την ΕΠΕΑ μπορούν να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία (πχ Έκθεση Φωτοερμηνείας, διάφορα πιστοποιητικά), τα οποία όμως δεν θα ληφθούν υπόψιν στην εισήγηση της Δ/νσης Δασών. Αφορά όλες τις περιπτώσεις χαρακτηρισμών και αναστέλλει την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η αντίρρηση μπορεί να γίνει πλήρως ή εν μέρει δεκτή, δηλ. για όλα για επιμέρους τμήματα της έκτασης, ή για ορισμένα από αυτά ή και για τμήματα των τμημάτων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού της αντίρρησης ως πρόδηλου με απόφαση της ΕΠΕΑ, για την επιστροφή του παραβόλου.

Η συνιστώμενη σειρά αξιοποίησης των παραπάνω εργαλείων είναι: πρόδηλο – αντίρρηση (αν αυτό απορριφθεί) – εξαγορά (μόνο για ΔΑ/ΧΑ).

Ξεκίνησε το 2ο κύμα αναρτήσεων Δασικών Χαρτών!

Στον “αέρα” είναι από προχθές Δευτέρα 30/10/2017 οι Δασικοί Χάρτες του συνόλου του Ν.Πέλλας (82 ΟΤΑ) και Δήμων Καβάλας και Παγγαίου (31 ΟΤΑ) Ν. Καβάλας. Η έναρξη της υποβολής αντιρρήσεων και για τα 2 “πακέτα” ξεκινάει στις 13/11/2017 και λήγει στις 26/2/2018 για τους κατοίκους εσωτερικού (για τους κατοίκους εξωτερικού στις 19/3/2018).

Οι νέοι Δασικοί Χάρτες έχουν προσαρμοστεί στις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές (από μία σύντομη ματιά), όσον αφορά το φλέγον ζήτημα των αναδασωτέων εκτάσεων, για τις οποίες πλέον ως κύριος χαρακτήρας εμφανίζεται αυτός που προκύπτει από την φωτοερμηνεία ιστορικού και πρόσφατου υποβάθρου, ενώ η ένδειξη “ΑΝ” εμφανίζεται ως δευτερεύων χαρακτηρισμός (δηλ. ως “επιπλέον πληροφορία”).

Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι που διαπιστώνουν περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων να υποβάλουν το γρηγορότερο δυνατό αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος είτε στην οικεία Δ/νση Δασών, είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ, η οποία όμως θα ενεργοποιηθεί στις 13/11/2017. Επισημαίνεται ότι μέχρι τις 13/11/2017, αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, που υποβάλλονται μόνο στις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών και που θα γίνουν αποδεκτές, θα ενσωματωθούν στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη, ώστε να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία της ανάρτησης / υποβολής αντιρρήσεων. Επίσης, με την έναρξη της ανάρτησης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα εξαγοράς, αφού στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη είναι γνωστές οι εκτάσεις αυτές (ΔΑ, ΧΑ). Δεν συνίσταται η ταυτόχρονη υποβολή αντίρρησης και αιτήματος εξαγοράς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αναρτήσεων, στις 10/11/2017 ακολουθεί η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη ΟΤΑ Ηγουμενίτσας (Ν. Θεσπρωτίας) και οι ΟΤΑ Άβατου, Εράσμιου, Εύλαλου και Μαγγάνων Ν. Ξάνθης.

Επειδή κατά την προηγηθείσα 1η φάση των αναρτήσεων (που έληξε στις 25/9/2017 μετά από πολλαπλές παρατάσεις) επιλύθηκαν τα περισσότερα προβλήματα που ανέκυψαν (κατά την άποψη του Υπουργείου) και επιπλέον δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα εργαλεία, στην τρέχουσα 2η φάση αναρτήσεων δεν αναμένονται ανάλογες πολλαπλές παρατάσεις και πιθανότατα η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων θα είναι αυτή των 105 ημερών. Για τον λόγο αυτό συνίσταται η έγκαιρη κινητοποίηση των ενδιαφερομένων.

Με Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες και Καβάλα ξεκινά η νέα ανάρτηση στις 30 Οκτωβρίου! (upd)

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι από τη Δευτέρα 30/10/2017 και σταδιακά μέχρι τον Δεκέμβριο θα γίνει η ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε 22 περιοχές (Δ/νσεις Δασών) της χώρας (περίπου 17% της έκτασης), ως εξής:

1. Ανατολικής Αττικής
2. Αρκαδίας
3. Δυτικής Αττικής
4. Ζακύνθου
5. Ημαθίας (σύνολο Π.Ε.)
6. Θεσσαλονίκης
7. Θεσπρωτίας
8. Καβάλας
9. Καρδίτσας (σύνολο Π.Ε.)
10. Κιλκίς
11. Κυκλάδων
12. Λάρισας
13. Λέσβου
14. Μαγνησίας
15. Ξάνθης
16. Πειραιά
17. Πέλλας
18. Σερρών (σύνολο Π.Ε.)
19. Τρικάλων (σύνολο Π.Ε.)
20. Φλώρινας
21. Χανίων
22. Χίου

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται Δασικοί Χάρτες ολόκληρων Περιφερειακων Ενοτήτων της προηγούμενης ανάρτησης που δεν είχαν αναρτηθεί για διάφορους λόγους (θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος τις επόμενες ημέρες με τους ΟΤΑ που θα γίνει η ανάρτηση, στους οποίους πιθανότατα περιλαμβάνονται περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως το Πανόραμα Θεσ/νίκης, η Σκιάθος, ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμοι της Ανατολ. Αττικής, η Θάσος κλπ).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στις 30/10 θα ξεκινήσει η ανάρτηση στην Περιφ.Ενότητα Πέλλας (πλην ΟΤΑ Έδεσσας που περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο πακέτο αναρτήσεων), στην Π.Ε. Ημαθίας, Σερρών, Κιλκίς (πλην ΟΤΑ Πολύκαστρου και Πευκοδάσους) και το ήμισυ της έκτασης της Π.Ε. Καβάλας. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς/χρήσης είναι 105 ημέρες από την έναρξη της υποβολής αντιρρήσεων (συνήθως δίνεται μία εβδομάδα – 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης).

Υπενθυμίζεται ότι λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των Τεχνικών Συμβούλων (δασολόγων) οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν άμεσα τον χαρακτήρα των ακινήτων τους στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος να υποβάλουν αμελλητί την σχετική αίτηση, ώστε μέχρι την λήξη της προθεσμίας να γνωρίζουν εάν αυτή θα γίνει δεκτή ή εάν θα πρέπει να υποβάλουν και αντίρρηση.

Δασικοί Χάρτες: The day after tomorrow

Ακολουθώντας κι εμείς το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, που δημοσιεύθηκε στο dasarxeio με τον ευρηματικό τίτλο “Δασικοί Χάρτες: η επόμενη ημέρα“, και αφού παρατηρήσουμε ότι δόθηκαν τελικά και τα απολογιστικά στοιχεία της μεγαλύτερης ανάρτησης Δασικών Χαρτών όλων των εποχών (110.411 αντιρρήσεις εκ των οποίων 17.111 ατελώς και εκκρεμούσε η πληρωμή των 15.365, καθώς επίσης και 15.387 πρόδηλα πλέον αυτών που θα καταχωρίσει η Δασική Υπηρεσία), θα πρέπει να επισημάνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μέχρι και τις 25/10/2017 μπορεί να υποβληθεί αίτηση για πρόδηλο σφάλμα και μόνο στις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, αφού το σύστημα της ΕΚΧΑ έχει κλείσει για το κοινό. Βέβαια, θα πρέπει να πρόκειται για… κλασική περίπτωση βλάβης (πρόδηλου λάθους) και όχι για διαφωνία με την φωτοερμηνεία, γιατί διαφορετικά θα απορριφθεί μετά πολλών επαίνων.

Θα πρέπει, ενδεχομένως, στο Υπουργείο να σκεφθούν το ενδεχόμενο μίας (ακόμα) νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την αυτόματη μετατροπή της αίτησης για πρόδηλο σφάλμα, που απορρίπτεται, σε αντίρρηση με την πληρωμή του ειδικού τέλους αντιρρήσεων εντός κάποιας (μικρής) προθεσμίας, με ή χωρίς προσαύξηση. Για τον λόγο αυτό, όσοι έμειναν εκτός νυμφώνος και τους πνίγει το δίκιο, ας επισκεφθούν την οικεία Δασική Αρχή για να υποβάλουν το αίτημά τους – δεν χάνουν τίποτε! Υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, θα γίνει εκ νέου ανάρτηση του Δασικού Χάρτη με ενσωματωμένες τις διορθώσεις των πρόδηλων σφαλμάτων, η οποία θα ισχύει μόνο για τις εκτάσεις που αφορούν αυτά.

Εξάλλου, καθώς διανύουμε το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των αποφάσεων μερικής κύρωσης των αναρτημένων Δασικών Χαρτών (δηλαδή για τα τμήματα των περιοχών που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις) θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι ήδη από τις 26/9/2017 ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εμφανίζονται ως μη δασικές (ΑΑ) θεωρείται οριστικός, με βεβαίωση του Δ/ντή Δασών ότι στην εν λόγω έκταση δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις. Επειδή η εμπειρία από τους παλαιότερους Δασικούς Χάρτες έδειξε ότι η μερική κύρωση καθυστέρησε σημαντικά, καθώς επίσης και επειδή κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον με τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί ενώπιον του ΣτΕ (ή με αυτές που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων μερικής ή ολικής κύρωσης, που ενδεχομένως θα γίνουν και επί εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα από οικολογικές οργανώσεις κλπ), συνίσταται η άμεση εξασφάλιση τέτοιου είδους βεβαιώσεων, ιδίως εάν εκκρεμούν μεταβιβάσεις ακινήτων, ή εάν οι εκτάσεις έχουν αρχίσει να δασώνονται (στο μεσοδιάστημα 2007-σήμερα).

Για τους ενδιαφερόμενους, τέλος, των περιοχών του επόμενου πακέτου αναρτήσεων (Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Τρίκαλα, Καρδίτσα κλπ) συνίσταται η έγκαιρη κινητοποίηση (με βάση και την εμπειρία που ήδη αποκομίσθηκε) δεδομένου ότι τα περισσότερα γραφεία των Τεχνικών Συμβούλων (δασολόγων) είναι ήδη βεβαρυμένα με μεγάλο όγκο υποθέσεων και άλλων υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι 105 ημέρες + 10 ημέρες περίπου από την ημέρα της ανάρτησης μέχρι την έναρξη της προθεσμίας. Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, εφ’ όσον διαπιστώσουν περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων να υποβάλουν αμελλητί σχετικό αίτημα, ώστε αυτό να εξετασθεί πριν την λήξη της προθεσμίας, και άρα να γνωρίζουν έγκαιρα εάν πρέπει να υποβάλουν αντίρρηση ή όχι.

Και μία σημείωση για την επόμενη μέρα: θα πρέπει να υπάρξει μία εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις απαιτούμενες διορθώσεις στο Περιουσιολόγιο για τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα (και κατά τεκμήριο δημόσιες) στους υπό μερική κύρωση ή ήδη κυρωμένους Δασικούς Χάρτες.

Πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρις…

Προ ολίγων ωρών γράφαμε για παρατάσεις και τα τοιαύτα και με Δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε από το Υπ. Περιβάλλοντος η επέκταση της προθεσμίας μέχρι τις 27/7/2017, με (εκπρόθεσμη) τροπολογία που κατατέθηκε στο Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τη Σύμβαση της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, “η καταληκτική αυτή ημερομηνία είναι δεσμευτική και αποτελεί την τελευταία παράταση που δίνεται, καθώς η μερική κύρωση του χάρτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Τονίζεται επίσης ότι η 27η Ιουλίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού, λόγω της παραπάνω αναγκαιότητας“.

Κατά την εκτίμησή μας αυτή θα είναι πράγματι η τελευταία παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων, που σημαίνει ότι μετά το πέρας την εν λόγω προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν άλλα εργαλεία τακτοποίησης των υποθέσεών τους (πλην της αντίρρησης), όπως νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης, αναγνώριση δασωμένου αγρού, αίτηση ακύρωσης της πράξης ανάρτησης του Δασικού Χάρτη κ.ά. Εξάλλου, κατά την κρίση μας, από το αρμόδιο Υπουργείο έχει χορηγηθεί υπεραρκετός χρόνος, και κάθε επιπλέον παράταση προθεσμιών εξυπηρετεί ένα ακόμα κύμα αναβλητικότητας, ιδίως σε περίοδο φορολογικών υποχρεώσεων…

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εντός του Ιουλίου πιθανολογείται και η ανάρτηση σε 3 ακόμα μεγάλες περιοχές της χώρας (Ημαθία, Πέλλα, Σέρρες).

Περί των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων

Σε συνέχεια δημοσιεύματος σχετικά με το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για τη χορήγηση 20ήμερης παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων (δεδομένου ότι το σύστημα θα είναι ανοικτό για τους κατοίκους εξωτερικού), παραθέτουμε στη συνέχεια ορισμένες προτάσεις για το εν λόγω ζήτημα:

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δεν μπορεί να παρατείνεται συνέχεια, για τον απλό λόγο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζονται από τις ΕΠΕΑ οι αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ώστε να εξασφαλισθεί μια ομαλή ροή στην διεκπεραίωση των υποθέσεων τόσο από τους Τεχνικούς Συμβούλους, όσο και από το προσωπικό των ΣΥΑΔΧ
 • Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης αντίρρησης για χρονικό διάστημα 4-6 μηνών, με πληρωμή του διπλάσιου παραβόλου (όπως συμβαίνει στις περισσότερες διαδικασίες). Με την υποβολή εκπρόθεσμης αντίρρησης αναστέλλεται η ισχύς του μερικά κυρωμένου Δασικού Χάρτη
 • Αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων που απορρίπτονται μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, θα πρέπει να μπορούν να εξετάζονται ως εκπρόθεσμες αντιρρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, και εφ’ όσον καταβάλει το προβλεπόμενο (αυξημένο) τέλος αντιρρήσεων (διπλάσιο)
 • Αντιρρήσεις για τις οποίες προβλέπεται ατέλεια θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα έξοδα μετάβασης στο ΣΥΑΔΧ (ιδίως σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά) και ο χρόνος αναμονής εκεί αντιστοιχούν σε χαμένο χρόνο και χρήμα που, συγκριτικά, το όφελος της ατέλειας είναι αμελητέο. Για τις αντιρρήσεις που εσφαλμένα υποβάλλονται ατελώς θα προβλέπεται η πληρωμή αυξημένου του ειδικού τέλους αντιρρήσεων (διπλάσιου)
 • Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημερών με Υπουργική Απόφαση, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής (Δ/νσης Δασών).
 • Σε περίπτωση σχετικών με τους Δασικούς Χάρτες νομοθετικών ρυθμίσεων μεσούσης της ανάρτησης, χορηγείται αυτοδίκαια παράταση 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης στο ΦΕΚ

 

Όλες οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων στις 12/6/2017!

Ένα πραγματικό τσουνάμι νομοθετικών ρυθμίσεων (Νόμων, Υπ. Αποφάσεων, Εγκυκλίων) έλαβε χώρα κατά την περίοδο του Πάσχα, σε σχέση με τους Δασικούς Χάρτες. Πιάνοντας τα πράγματα με ανάποδη χρονολογική σειρά, έχουμε τα εξής:

 • Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων: Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκε κοινή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για όλες τις αναρτήσεις που είναι σε εξέλιξη η 12η Ιουνίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους δε κατοίκους εξωτερικού η 3η Ιουλίου. Η νέα αυτή (δεύτερη κατά σειρά) παράταση των προθεσμιών ήρθε κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4467/17. Άγνωστο είναι εάν πρόκειται να υπάρξει και νέα παράταση, και αυτό θα εξαρτηθεί από τη ροή της υποβολής αντιρρήσεων στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ και την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, καθώς επίσης και από την υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στο άρθρο 47.
 • Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε): Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκαν 9 κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων, για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δασική αρχή (Δ/νση Δασών), προκειμένου να γίνει η διόρθωση, σε οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ της θεώρησης και της οριστικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη. Επιπλέον, εάν έχει ήδη υποβληθεί αντίρρηση, τότε η αρμόδια ΕΠΕΑ εφ’ όσον χαρακτηρίσει την αντίρρηση ως περίπτωση πρόδηλου σφάλματος, το παράβολο επιστρέφεται. Οι κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων είναι οι εξής:
 1. τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά
 2. παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο
 3. απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο
 4. παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων
 5. λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών
 6. απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
  σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’)
 7. απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 8. απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 9. ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Επειδή το χρονικό διάστημα για να ενταχθεί μία αίτηση ενδιαφερομένου σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων πιθανότατα θα ξεπεράσει την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να είναι σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένοι να υποβάλουν και αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη, και να ζητούν αυτή να χαρακτηρισθεί ως “πρόδηλο σφάλμα”. Εάν κατά τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων γίνει και αλλαγή του θεματικού περιεχομένου του Δασικού Χάρτη (η πλειοψηφία των περιπτώσεων), τότε η ανάρτηση ανακαλείται και επαναλαμβάνεται με ενσωματωμένες τις διορθώσεις (!). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δύναται κάποιος να προσβάλει τον Δασικό Χάρτη μέσω των ρυθμίσεων για τα πρόδηλα σφάλματα, με το σχετικό ρίσκο που συνεπάγεται αυτό (θα πρέπει δηλ. να πρόκειται περί προφανέστατων περιπτώσεων και όχι για περιπτώσεις διαφορετικής εκτίμησης του δασικού χαρακτήρα, όπως πχ για δασωμένα περιβόλια).

 • Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης: με την εν λόγω εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για περιπτώσεις πολυγώνων “ΔΑ” (εκχερσώσεις) που καλύπτονται από νόμιμες πράξεις της διοίκησης (π.χ. παραχωρητήρια, εγκρίσεις επέμβασης κ.λπ), για τις οποίες περιπτώσεις, σε γενικές γραμμές, δεν απαιτείται η υποβολή αντίρρησης
 • Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εκχερσωμένες εκτάσεις που καλλιεργούνται γεωργικά και για δασωμένους αγρούς, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
 1. Το τίμημα εξαγοράς εκτάσεων μειώνεται από 1/3 σε 1/4 της αντικειμενικής αξίας (για εκχερσώσεις προ του 1975, που διατηρούν τη γεωργική καλλιέργεια μέχρι σήμερα)
 2. Δεν απαιτείται η υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για γεωργικές εκτάσεις επί εκχερσωμένων εκτάσεων, που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ
 3. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 47 (νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης) με ή χωρίς εξαγορά, προκειμένου να ανασταλεί για αυτές η διαδικασία κύρωσης του Δασικού Χάρτη, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
 4. Επιτρέπονται κατασκευές σε εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση (πχ μετρητές ΔΕΗ, γεωτρήσεις, υπόστεγα κ.λπ)
 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές για την απόδειξη της κατοχής ακινήτου, κατά την εφαρμογή του άρθρου 47
 6. Στις ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών περιλαμβάνονται και τα κοινόχρηστα ακίνητα με δασική μορφή που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια
 • Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»: Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί εδώ είναι:
 1. Εξαιρούνται από την κύρωση του Δασικού Χάρτη εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, αλλά δεν αποτέλεσαν ούτε αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις
 2. Οι ΕΠΕΑ δύνανται να αποφανθούν και για τον χαρακτήρα εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες (αλλαγή του χαρακτηρισμού στο πεδίο “Επιπλέον πληροφορία”), εφ’ όσον υποβληθεί αντίρρηση. Σε περίπτωση που αποφανθούν περί του μη δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, ενεργοποιείται υποχρεωτικά το άρθρο 44 (άρση / ανάκληση αναδασωτέας)
 3. Προβλέπεται πλέον η αποτύπωση στον Δασικό Χάρτη των ορίων των διανομών και αναδασμών κατ’ εφαρμογήν της αγροτικής νομοθεσίας, με βάση Τεχν.Προδιαγραφές που θα εκδοθούν