Περί των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων

Σε συνέχεια δημοσιεύματος σχετικά με το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για τη χορήγηση 20ήμερης παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων (δεδομένου ότι το σύστημα θα είναι ανοικτό για τους κατοίκους εξωτερικού), παραθέτουμε στη συνέχεια ορισμένες προτάσεις για το εν λόγω ζήτημα:

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δεν μπορεί να παρατείνεται συνέχεια, για τον απλό λόγο ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν να εξετάζονται από τις ΕΠΕΑ οι αντιρρήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί

 • Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ώστε να εξασφαλισθεί μια ομαλή ροή στην διεκπεραίωση των υποθέσεων τόσο από τους Τεχνικούς Συμβούλους, όσο και από το προσωπικό των ΣΥΑΔΧ
 • Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης αντίρρησης για χρονικό διάστημα 4-6 μηνών, με πληρωμή του διπλάσιου παραβόλου (όπως συμβαίνει στις περισσότερες διαδικασίες). Με την υποβολή εκπρόθεσμης αντίρρησης αναστέλλεται η ισχύς του μερικά κυρωμένου Δασικού Χάρτη
 • Αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων που απορρίπτονται μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, θα πρέπει να μπορούν να εξετάζονται ως εκπρόθεσμες αντιρρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, και εφ’ όσον καταβάλει το προβλεπόμενο (αυξημένο) τέλος αντιρρήσεων (διπλάσιο)
 • Αντιρρήσεις για τις οποίες προβλέπεται ατέλεια θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα έξοδα μετάβασης στο ΣΥΑΔΧ (ιδίως σε αυτά που βρίσκονται σε νησιά) και ο χρόνος αναμονής εκεί αντιστοιχούν σε χαμένο χρόνο και χρήμα που, συγκριτικά, το όφελος της ατέλειας είναι αμελητέο. Για τις αντιρρήσεις που εσφαλμένα υποβάλλονται ατελώς θα προβλέπεται η πληρωμή αυξημένου του ειδικού τέλους αντιρρήσεων (διπλάσιου)
 • Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημερών με Υπουργική Απόφαση, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής (Δ/νσης Δασών).
 • Σε περίπτωση σχετικών με τους Δασικούς Χάρτες νομοθετικών ρυθμίσεων μεσούσης της ανάρτησης, χορηγείται αυτοδίκαια παράταση 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της νομοθετικής ρύθμισης στο ΦΕΚ

 

Ατελώς οι αντιρρήσεις για τους Δήμους!

Με όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις (3) νέες Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ και ΚΥΑ) κύλησαν οι προηγούμενες μέρες σε ζητήματα που σχετίζονται με το έργο ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Όλες είναι πολύ σημαντικές, όμως θεωρήσαμε ότι η ατέλεια στην υποβολή αντιρρήσεων για τους Δήμους είναι η σημαντικότερη, αφού οι Δήμοι έχουν διπλό ενδιαφέρον για την υποβολή αντιρρήσεων:

 • αφενός για να χαρακτηρισθεί μία έκταση ως δάσος / δασική, σε περιοχές όπου υπάρχουν αναγνωρισμένες δημοτικά δάση (για την διεκδίκηση της κυριότητας σε τέτοιου είδους εκτάσεις μέσω του χαρακτήρα)
 • αφετέρου για να χαρακτηρισθούν εκτάσεις από εν γένει δασικές σε χορτολιβαδικές (Χ)ή άλλης μορφής (Α), για ζητήματα που σχετίζονται με την εκμίσθωση εκτάσεων ως βοσκοτόπων, ή για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων για άλλες χρήσεις, που δεν είναι συμβατές με τον δασικό χαρακτήρα

Η ατέλεια των Δήμων προβλέπεται πλέον στην ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) (σημείο 2). Εδώ βέβαια τίθεται ένα ζήτημα έλλειψης ισονομίας και διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των ιδιωτών ή άλλων οργανώσεων, όπως οι ΜΚΟ (που παρεμπιπτόντως έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα αυτό) και των ΟΤΑ.

Στην ίδια ΚΥΑ προβλέπεται ατέλεια αντιρρήσεων σε περιοχές εποικισμού ή αναδασμού, εάν ο χαρακτήρας στο 1945 είναι «Δ» ή εάν οποιοσδήποτε χαρακτήρας είναι «Χ».

Εξάλλου, με την Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) καθορίζεται στα 45 ευρώ ανά συνεδρίαση (και μέχρι 50 συνεδριάσεις ετησίως) η αμοιβή του ιδιώτη δικηγόρου που συμμετέχει στις ΕΠΕΑ. Και αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών και την σοβαρότητα που θα εξετάζονται οι αντιρρήσεις στις εν λόγω Επιτροπές…

Τέλος, στα πλαίσια της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των εκχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσεων και δημοσίων χορτολιβαδικών εκτάσεων για γεωργική χρήση, έγινε περαιτέρω μείωση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης(ΚΥΑ 156157/2343/27.04.2017 (Β´ 1492)). Τα ποσά συνεχίζουν να συνδέονται με το αντάλλαγμα χρήσης (αξία δάσους) ως ποσοστά αυτού. Τα νέα ποσοστά επί της αξίας δάσους, κατά περίπτωση είναι τα εξής:

Εκχέρσωση προ 1975:

 • Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις: 20% της αξίας δάσους
 • Ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις: 12,5%
 • Δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις: 15%
 • Για την εξαγορά της έκτασης απαιτείται επιπλέον καταβολή και του 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (η εξαγορά δεν είναι υποχρεωτική)

Εκχέρσωση μετά το 1975 (μέχρι 2007):

 • Ως ανωτέρω + 10% της αξίας δάσους, ως δαπάνη αναδάσωσης. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται η σύνταξη και υποβολή μελέτης αναδάσωσης για εκτάσεις <4 στρ.
 • Δεν μπορεί να γίνει εξαγορά της έκτασης

Η αξία δάσους κυμαίνεται από 700 – 1.100 ευρώ / στρ, ανάλογα με το ποσοστό δασοκάλυψης, το δασοπονικό είδος, το πέτρωμα, την κλίση εδάφους κλπ. Για την κατά το δυνατόν ακριβή εκτίμηση του ποσού προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν το κόστος των εναλλακτικών διαδικασιών (υποβολή αντίρρησης ή τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης) μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας, που διαθέτει σχετική εφαρμογή υπολογισμού της αξίας δάσους*.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος είναι μόνο η μία παράμετρος για την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας, αφού εκτάσεις που τακτοποιούνται αναγνωρίζονται από τον αιτούντα ως δασικού χαρακτήρα και οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της γεωργικής δεν επιτρέπεται. Για περιπτώσεις όπου στην έκταση υπάρχει και κτίσμα (αυθαίρετο ή μη) κατά κανόνα επιβάλλεται η υποβολή αντίρρησης, αφού η νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης δεν διασφαλίζει το κτίσμα, εκτός αν θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την γεωργική δραστηριότητα (πχ αποθήκη).

*beta online εφαρμογή υπολογισμού εδώ

 

 

Το πρόβλημα των αναδασωτέων εκτάσεων

Στην αχίλλειο πτέρνα της υπό εξέλιξη ανάρτησης Δασικών Χαρτών εξελίσσεται το θέμα των αναδασωτέων εκτάσεων μεγάλων πυρκαγιών, με λιγότερο ή περισσότερο σαφές περίγραμμα (περίμετρο) και λεκτική εξαίρεση των γεωργικών εκτάσεων εντός της περιμέτρου. Κι αυτό συμβαίνει επειδή μεγάλες εκτάσεις (χωράφια, οικισμοί, νεκροταφεία κλπ) που ποτέ δεν ήταν δασικές, ξαφνικά κηρύσσονται αναδασωτέες μόνο και μόνο επειδή έτυχε να βρίσκονται μέσα στην περίμετρο αυτή. Δεν έφτανε δηλαδή το πρώτο κακό που βρήκε τους ανθρώπους που σχετίζονται με τις εκτάσεις αυτές (δηλαδή η φυσική καταστροφή, η πυρκαγιά), ήρθε και το έσχατο να τους αποτελειώσει, μεσούσης της οικονομικής κρίσης.

Μία λύση ήταν, φυσικά, οι συγκεκριμένες αναδασωτέες εκτάσεις να μην αποτυπωθούν καθόλου, ή να αποτυπωθεί η περίμετρός τους και εντός αυτών να αποτυπωθούν κανονικά τα γεωτεμάχια, με πρωτεύοντα χαρακτηρισμό όμως «ΑΑ» στις ανέκαθεν γεωργικές εκτάσεις. Επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις τα πολύγωνα υπάρχουν και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η νομοθεσία επιτρέπει την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού (άρθρο 14 του ν.998/79, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από το άρθρο 34 του ν.4280/14, παρ.8) χωρίς μερική άρση της αναδάσωσης, προτείνεται, για τις διοικητικές πράξεις γενικότερα, να εκδοθεί η παρακάτω οδηγία:

 • Η υποβολή αντιρρήσεων σε περίπτωση διοικητικών πράξεων (ΠΑ, ΠΔ, ΠΧ και ΑΝ) είναι παραδεκτή μόνο ως προς την ορθή τοποθέτηση των ορίων και όχι ως προς τον χαρακτήρα της έκτασης.
 • Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα της έκτασης στις περιπτώσεις ευρύτερων αναδασωτέων εκτάσεων (ΑΝ), οι οποίες εξαιρούν λεκτικά (περιγραφικά) εκτάσεις εσωτερικά της περιμέτρου αυτών, χωρίς να έχουν αποτυπώθει τα εν λόγω όρια στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις αποφάσεις αυτές, κατά την έννοια της παρ. 8, εδάφιο β του άρθρου 34 του ν.4280/14. Η σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, για τις αναδασωτέες εκτάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, γίνεται μέσω των ΣΥΑΔΧ. Ειδικά για τις περιπτώσεις που εμφανίζεται ως «επιπλέον πληροφορία» η ένδειξη «ΑΑ», υποβάλλεται αντίρρηση ατελώς μέσω των ΣΥΑΔΧ. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποβάλλεται αντίρρηση με τα προβλεπόμενα τέλη