Σχετικά με τη λειτουργία των ΣΥΑΔΧ

Το παρακάτω έγγραφο ερώτημα υποβλήθηκε από την εταιρεία ΣΥΣΤΑΔΑ προς την Κεντρική Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τη λειτουργία των Σημείων Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, και των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην γίνει οικειοποίηση αυτών από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, που έχουν αναλάβει τη στελέχωσή τους. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Φάμελλο, καθώς επίσης και στο ΓΕΩΤΕΕ, ενώ δημοσιεύθηκε από το dasarxeio.com.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία των Σημείων Υποστήριξης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη

Την Παρασκευή 13/1/2017 ξεκίνησε η ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε 4 περιοχές της χώρας και μάλιστα για ολόκληρους Νομούς (για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασικής Υπηρεσίας σε τέτοιο επίπεδο), ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία σας, έπονται και νέα «πακέτα» αναρτήσεων. Για πρώτη φορά, εξάλλου, λαμβάνει χώρα η λειτουργία των Σημείων Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), ορισμένα εκ των οποίων έχουν στελεχωθεί με προσωπικό ιδιωτικών δασολογικών μελετητικών γραφείων, έπειτα από κατεπείγουσες διαδικασίες ανάθεσης (με διαπραγμάτευση).

Αν και οι αρμοδιότητες του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ είναι καθορισμένες (βλ. και εγκύκλιο με α.π. 143783/1597/20-7-2016 της Υπηρεσίας σας), η εμπλοκή ιδιωτικών γραφείων στις εν λόγω δομές ενέχει τον κίνδυνο προώθησης συγκεκριμένων μελετητών ή γραφείων ως Τεχνικών Συμβούλων, ιδίως αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι η ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών έγινε με ασυνήθιστα χαμηλό τίμημα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της Δ/νσης Δασών Ανατολικής Αττικής, όπου με προεκτιμώμενο ποσό 20.000 € ζητείται από το μελετητή η διάθεση προσωπικού στα ΣΥΑΔΧ για συνολικά είκοσι (20) ανθρωπομήνες (ΑΔΑ:Ω6Λ1ΟΡ1Κ-8ΣΓ)!

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

α) Εάν υπάρχει ασυμβίβαστο για την εκπροσώπηση, με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου, ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων, που προσέρχονται στα ΣΥΑΔΧ, το οποίο ασυμβίβαστο να αφορά είτε στον ίδιο μελετητή ή το προσωπικό αυτού που στελεχώνει τα ΣΥΑΔΧ

β) Εάν επιτρέπεται στο προσωπικό που στελεχώνει τα ΣΥΑΔΧ να προτείνει / κατευθύνει / υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αντιρρήσεων συγκεκριμένους Τεχνικούς Συμβούλους, ή εάν προβλέπεται η δημιουργία / λειτουργία σχετικού Μητρώου ή Καταλόγου Τεχνικών Συμβούλων, η χρήση του οποίου θα είναι δεσμευτική εντός του ΣΥΑΔΧ

γ)  Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ερώτημα (β), ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Υπηρεσία σας (π.χ. έκδοση σχετικής εγκυκλίου) για την αποφυγή φαινομένων ή περιστατικών οικειοποίησης των ΣΥΑΔΧ για ιδιοτελείς σκοπούς

Τέλος, επειδή πλέον σταματούν οι διαδικασίες του άρθρου 14 του ν.998/79 και η λειτουργία των οικείων Επιτροπών, και ως εκ τούτου ένας σημαντικός όγκος εργασίας μεταφέρεται στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν τα μέλη των ΕΠ.Ε.Α περιλαμβάνονται στους υπόχρεους υποβολής Δήλωσης Πόθεν Έσχες και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, εάν προτίθεται η Υπηρεσία σας να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την πρόληψη και αποφυγή ανεπιθύμητων φαινομένων κατά το δύσκολο και κρίσιμο έργο της εξέτασης των αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών

Διαβάστε εδώ την απάντηση της Δασικής Υπηρεσίας

Αφήστε μια απάντηση