Όλες οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων στις 12/6/2017!

Ένα πραγματικό τσουνάμι νομοθετικών ρυθμίσεων (Νόμων, Υπ. Αποφάσεων, Εγκυκλίων) έλαβε χώρα κατά την περίοδο του Πάσχα, σε σχέση με τους Δασικούς Χάρτες. Πιάνοντας τα πράγματα με ανάποδη χρονολογική σειρά, έχουμε τα εξής:

 • Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων: Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκε κοινή καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για όλες τις αναρτήσεις που είναι σε εξέλιξη η 12η Ιουνίου 2017 για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους δε κατοίκους εξωτερικού η 3η Ιουλίου. Η νέα αυτή (δεύτερη κατά σειρά) παράταση των προθεσμιών ήρθε κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3β του άρθρου 5 του ν. 4467/17. Άγνωστο είναι εάν πρόκειται να υπάρξει και νέα παράταση, και αυτό θα εξαρτηθεί από τη ροή της υποβολής αντιρρήσεων στα κατά τόπους ΣΥΑΔΧ και την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων, καθώς επίσης και από την υποβολή αιτημάτων υπαγωγής στο άρθρο 47.
 • Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε): Με την εν λόγω εγκύκλιο καθορίσθηκαν 9 κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων, για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δασική αρχή (Δ/νση Δασών), προκειμένου να γίνει η διόρθωση, σε οποιοδήποτε στάδιο μεταξύ της θεώρησης και της οριστικής κύρωσης του Δασικού Χάρτη. Επιπλέον, εάν έχει ήδη υποβληθεί αντίρρηση, τότε η αρμόδια ΕΠΕΑ εφ’ όσον χαρακτηρίσει την αντίρρηση ως περίπτωση πρόδηλου σφάλματος, το παράβολο επιστρέφεται. Οι κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων είναι οι εξής:
 1. τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά
 2. παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο
 3. απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο
 4. παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων
 5. λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών
 6. απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
  σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’)
 7. απόδοση ως “χορτολιβαδικής”, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 8. απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας
 9. ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Επειδή το χρονικό διάστημα για να ενταχθεί μία αίτηση ενδιαφερομένου σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες πρόδηλων σφαλμάτων πιθανότατα θα ξεπεράσει την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, συνίσταται στους ενδιαφερόμενους να είναι σε κάθε περίπτωση προετοιμασμένοι να υποβάλουν και αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη, και να ζητούν αυτή να χαρακτηρισθεί ως “πρόδηλο σφάλμα”. Εάν κατά τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων γίνει και αλλαγή του θεματικού περιεχομένου του Δασικού Χάρτη (η πλειοψηφία των περιπτώσεων), τότε η ανάρτηση ανακαλείται και επαναλαμβάνεται με ενσωματωμένες τις διορθώσεις (!). Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δύναται κάποιος να προσβάλει τον Δασικό Χάρτη μέσω των ρυθμίσεων για τα πρόδηλα σφάλματα, με το σχετικό ρίσκο που συνεπάγεται αυτό (θα πρέπει δηλ. να πρόκειται περί προφανέστατων περιπτώσεων και όχι για περιπτώσεις διαφορετικής εκτίμησης του δασικού χαρακτήρα, όπως πχ για δασωμένα περιβόλια).

 • Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης: με την εν λόγω εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για περιπτώσεις πολυγώνων “ΔΑ” (εκχερσώσεις) που καλύπτονται από νόμιμες πράξεις της διοίκησης (π.χ. παραχωρητήρια, εγκρίσεις επέμβασης κ.λπ), για τις οποίες περιπτώσεις, σε γενικές γραμμές, δεν απαιτείται η υποβολή αντίρρησης
 • Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»: Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εκχερσωμένες εκτάσεις που καλλιεργούνται γεωργικά και για δασωμένους αγρούς, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
 1. Το τίμημα εξαγοράς εκτάσεων μειώνεται από 1/3 σε 1/4 της αντικειμενικής αξίας (για εκχερσώσεις προ του 1975, που διατηρούν τη γεωργική καλλιέργεια μέχρι σήμερα)
 2. Δεν απαιτείται η υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για γεωργικές εκτάσεις επί εκχερσωμένων εκτάσεων, που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ
 3. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 47 (νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης) με ή χωρίς εξαγορά, προκειμένου να ανασταλεί για αυτές η διαδικασία κύρωσης του Δασικού Χάρτη, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
 4. Επιτρέπονται κατασκευές σε εκχερσωμένες γεωργικές εκτάσεις, που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση (πχ μετρητές ΔΕΗ, γεωτρήσεις, υπόστεγα κ.λπ)
 5. Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές για την απόδειξη της κατοχής ακινήτου, κατά την εφαρμογή του άρθρου 47
 6. Στις ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών περιλαμβάνονται και τα κοινόχρηστα ακίνητα με δασική μορφή που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια
 • Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»: Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που έχουν περιληφθεί εδώ είναι:
 1. Εξαιρούνται από την κύρωση του Δασικού Χάρτη εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, αλλά δεν αποτέλεσαν ούτε αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις
 2. Οι ΕΠΕΑ δύνανται να αποφανθούν και για τον χαρακτήρα εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες (αλλαγή του χαρακτηρισμού στο πεδίο “Επιπλέον πληροφορία”), εφ’ όσον υποβληθεί αντίρρηση. Σε περίπτωση που αποφανθούν περί του μη δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, ενεργοποιείται υποχρεωτικά το άρθρο 44 (άρση / ανάκληση αναδασωτέας)
 3. Προβλέπεται πλέον η αποτύπωση στον Δασικό Χάρτη των ορίων των διανομών και αναδασμών κατ’ εφαρμογήν της αγροτικής νομοθεσίας, με βάση Τεχν.Προδιαγραφές που θα εκδοθούν

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση