Επιστολή ΣΕΓΜ για τις αναθέσεις συμβάσεων, σχετικών με την ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Αναδημοσίευση από το dasarxeio.com

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με επιστολή προς τον αναπλ. υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο, ζητά τη παρέμβαση του ως προς τις διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ο ΣΕΓΜ, διαχρονικώς, παρακολουθεί και παρεμβαίνει με γόνιμο τρόπο στις προσπάθειες και στις διαδικασίες σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών της χώρας. Η υλοποίηση του έργου έχει υψηλή εθνική σημασία, αφενός γιατί συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, αφετέρου για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την απλοποίηση / επίσπευση των διαδικασιών επιλογής και προώθησης των αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων που έχει επιτακτική ανάγκη η χώρα μας σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για το εξής σημαντικό θέμα:

Ενόψει των αναρτήσεων δασικών χαρτών, παρατηρείται το φαινόμενο δεκάδων αναθέσεων συμβάσεων από τις Διευθύνσεις Δασών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης – διόρθωσης των δασικών χαρτών με σκοπό τη θεώρηση και την ανάρτησή τους, καθώς και τη διάθεση προσωπικού στις Διευθύνσεις Δασών για συγκεκριμένο διάστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργούνται κλειστές προσκλήσεις σε γραφεία δασικών μελετών, με επίκληση της διάταξης του άρθρου 32, παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016¹. Η διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων, πάσχει νομιμότητας, καθόσον:

  • Οι ανατιθέμενες εργασίες δεν οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα διότι αφορούν επικαιροποίηση χαρτών που έχουν συνταχθεί τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Επίσης, και ο νόμος 4389/16 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016), με τον οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις περί σύνταξης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών ισχύει από τις 27/5/2016.
  • Σε κάθε περίπτωση, η αξία των εν λόγω συμβάσεων (20.000 € στις πλείστες περιπτώσεις) είναι παντελώς αυθαίρετη και δεν έχει εκτιμηθεί με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Αμοιβών, όπως επιβάλλεται από τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16, με αποτέλεσμα την υπερβολική υποεκτίμηση της πραγματικής αξίας της σύμβασης. Ενδεικτικώς, αναφέρουμε ότι σε σύμβαση της Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής, αξίας 20.000 € πλέον ΦΠΑ, ζητείται η διάθεση τεσσάρων επιστημόνων για αποκλειστική απασχόληση στα γραφεία της Δ/νσης για διάστημα πέντε (5) μηνών. Δηλαδή, προβλέπεται συνολική αποζημίωση στον Ανάδοχο ποσού 1.000 € ανά άτομο / μηνιαίως, με το οποίο πρέπει να καλύψει την αποζημίωση του διατιθέμενου ατόμου, τις εργασίες που θα εκτελέσει στην έδρα του με άλλο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας, καθώς και τη θεμιτή προσδοκία για κάποιο εύλογο κέρδος. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του νόμου (βλ. άρθρο ΓΕΝ. 4.Β του ισχύοντα Κανονισμού Αμοιβών), η μηνιαία αποζημίωση για την απασχόληση ενός επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη ανέρχεται σε 8.000€ (επί του οποίου προσφέρεται η έκπτωση του αναδόχου).

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για την ανάκληση και τη σύννομη επαναπροκήρυξη των εν λόγω συμβάσεων (υπαρχουσών και επικείμενων), τη διερεύνηση των προαναφερομένων, καθώς και του τρόπου και των κριτηρίων επιλογής των καλούμενων σε όλες αυτές τις κλειστές προσκλήσεις μελετητικών γραφείων.

Τέλος, προς διαφύλαξη των πολιτών, του δημοσίου συμφέροντος και των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα γραφεία μελετών που θα αναλάβουν τις εν λόγω συμβάσεις δεν θα παρέχουν και υπηρεσίες σύνταξης ενστάσεων.

Διατελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


¹Η οποία προβλέπει ότι διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται «…γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Αφήστε μια απάντηση