Η απάντηση για τη λειτουργία των ΣΥΑΔΧ

Με σημερινό έγγραφο, από η Δασική Υπηρεσία απέστειλε την παρακάτω απάντηση στο πρόσφατο ερώτημά μας, σχετικά με τη λειτουργία των ΣΥΑΔΧ (το πλήρες έγγραφο εδώ):

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού τονίζουμε ότι:

α) σε όλα τα στάδια κατάρτισης ανάρτησης έως και την κύρωση των δασικών χαρτών οι επί μέρους εργασίες ή το σύνολο αυτών μπορούν να ανατίθενται σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24, σύμφωνα με την πρόβλεψη αρθ. 13 παρ. 3 ν. 3889/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Α αρθ. 153 ν. 4389/2016.

β) Με την ένταξη των διατάξεων «περί επίσπευσης διαδικασίας κατάρτισης θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών» (αρθ. 153-155), στο ν. 4389/16 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», τίθεται δεσμευτικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών ως προαπαιτούμενο πρώτης προτεραιότητας, και ασφυκτικές προθεσμίες για την έγκαιρη  προσφυγή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σε όποιο στάδιο και για όποιες εργασίες κρίνει η κάθε Δ/νση Δασών απαραίτητο.

γ) Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων και κατά ρητή πρόβλεψη αυτού ο κάθε ανάδοχος υποχρεώνεται σε καταπολέμηση των διακρίσεων, η παρακολούθηση δε των όρων της σύμβασης και η καλή εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου περιγράφονται στα άρθρα της οικείας σύμβασης, η μη τήρηση των οποίων οδηγεί σε διάλυσή της. Σε ότι αφορά τη λειτουργία των ΣΥΑΔΧ, ο ανάδοχος παρέχει υποστηρικτικές εργασίες και ο υπεύθυνος λειτουργίας των ΣΥΑΔΧ και ο επιβλέπων της σύμβασης είναι δημόσιοι υπάλληλοι υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Δασών.

δ)  Σε ό,τι αφορά τις ΕΠΕΑ αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τις προβλέψεις ν. 2690/1999 και τα μέλη της Επιτροπής δεν υπάγονται στις περιπτώσεις του αρθ. 1 ν. 3213/03

Αφήστε μια απάντηση